მნიშვნელოვანი სიახლეები
რომში ტრევის შადრევანთან ტურისტებს გაჩერებას აუკრძალავენ

რომში ტრევის შადრევანთან ტურისტებს გაჩერებას აუკრძალავენ

რომისსახელგანთქმულიტრევისშადრევანიმალეშესაძლოატურისტებისათვისხელმიუწვდომელიგახდეს. ქალაქისხელისუფლებამგადაწყვიტატურისტებსშადრევანთანშეჩერებააუკრძალოს.

 რომისმერის,ვირჯინიარაგისგანცხადებით, ქალაქისხელისუფლებატურისტებისმოძრაობასიმგვარადდაგეგმავს, რომმათშადრევანისნახვადაგაჩერებისგარეშეგვერდითგავლაშეეძლებათ.

ამგვარიგადაწყვეტილებაქალაქისსტუმრებისქცევასთანარისდაკავშირებული. ისინიხშირადჯდებიანშადრევანთან, ფეხებსწყალშიყოფენდაასეშემდეგ. სულახლახანსკიორმატურისტმა,მათშორისერთმაესპანელმაშადრევანშიდედიშობილამიბანავა.

ამასგარდაშადრევანთანაღარგაიყიდებასაკვებიპროდუქტებიდაუალკოჰოლოსასმელები. ზოგიერთსუვენირებისსტენდსაცგააუქმებენ.

ტრევისშადრევანი 1762 წელსაიგო. იგიიმაკვედუკზეიყომიერთებული, რომლითაცქალაქშისასმელიწყალიმოედინებოდა. ბაროკოსარქიტექტურისტიპიურინიმუშისიმაღლეში 26 მეტრი, ხოლოსიგანეში 20 მეტრია.

2015 წლისნოემბერშიშადრევანირესტავრაციისშემდეგგახსნეს. გადმოცემით, თუკიადამიანიშადრევანისკენზურგითდადგებადამასშიმონეტასჩააგდებს, იგირომშიკიდევერთხელჩავა. 2016 წელსტურისტებმაშადრევანში 1,4 მილიონიევროსმონეტებიჩაყარეს.