მნიშვნელოვანი სიახლეები
ყველაზე დაბინძურებულ დაუსახლებელ კუნძულს მიაკვლიეს (+ვიდეო)

ყველაზე დაბინძურებულ დაუსახლებელ კუნძულს მიაკვლიეს (+ვიდეო)

მსოფლიოშიერთ-ერთიმიყრუებულიადგილიდაუსახლებელიატოლიჰენდერსონია,რომელიცწყნარიოკეანისსამხრეთნაწილშიმდებარეობს. იგიიმავდროულადყველაზეუფროდაბინძურებულიცაღმოჩნდა.

 მიწისნამცეცამასივის 99,8% პლასტიკურინარჩენებითარისდაფარული. ტასმანიისუნივერსიტეტისდაფრინველთადაცვისსამეფოსაზოგადოების (დიდიბრიტანეთი) მეცნიერებმასაერთოჯამში 17,6 ტონამასის 38 მილიონისხვადახვანაირიპლასტიკურინაგავიდაითვალეს. ესზღვისპლასტიკურინარჩენებითკატასტროფულიდაბინძურებისმაჩვენებელია.

 ნაგვისდიდინაწილი (68%) პრაქტიკულადარჩანდა, ხოლო 4500 საგანიმთლიანადიყოჩაფლული 10 სანტიმეტრისსიღრმეზე. ყოველდღიურადოკეანეში  დაახლოებით 13 000 პლასტიკისნივთიხვდება.

სპეციალისტებიგვაფრთხილებენ, რომ  ჰენდერსონისკუნძული  ოკეანეშიერთადერთიდაშორებულიატოლიარაარომელიცადამიანისსაქმიანობისგამოდანაგვიანებულიაღმოჩნდა. მეცნიერებმაასობითკიბორჩხალააღმოაჩინეს, რომლებიცნაგავშიცხოვრობენ - ბოთლებისხუფებში, კოსმეტიკისქილებში, თოჯინებისთავებშიდასხვა. პლასტიკიძველი, მყიფედამომწამვლელია. იგიკუნძულისმობინადრეებისათვისდიდსაშიშროებასწარმოადგენს.

არადაჰენდერსონისკუნძულიბიოლოგიურიმრავალფეროვნებითგამოირჩევა. მისიფართი 3700 ჰექტარია. იგიუნესკოსმსოფლიომემკვიდრეობისსიაშიშედის, როგორცადამიანისგანპლანეტისყველაზენაკლებადშეცვლილიკუთხე. უფროსწორადოდესღაციგიასეთადითვლებოდა.

მისმაახლანდელმამდგომარეობამადამიანისმოქმედებისგანგამომდინარეპრობლემისმასშტაბებიდაგვანახა. „აბსოლუტურადგანსაცვიფრებელია“სიჩქარე, რომლითაცპლასტიკიმსოფლიოშივრცელდება, ასკვნიანმეცნიერები.